Nærmere om utvalgets arbeid

Varslingsutvalget skal gjennomgå varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og i den sammenheng særlig vurdere om loven bruker hensiktsmessige begreper.

En viktig del av utvalgets oppdrag er å innhente kunnskap om ulike forhold som påvirker prosessen og utfallet av en varslingssak. Utvalget skal blant annet på egnet måte innhente erfaringer og synspunkter fra personer, arbeidsgivere og virksomheter som har praktisk erfaring med varslingssaker i ulike sektorer.

Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker, herunder vurdere om eksisterende aktører og organer dekker behovet for informasjon, veiledning og tvisteløsning i varslingssaker.

Utvalget skal på bakgrunn av sin gjennomgang vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalget skal i den sammenheng sørge for at hensynet til den som varsler og den eller de det varsles om, blir tilstrekkelig ivaretatt.

Varslingsutvalgets mandat og nærmere om bakgrunnen finner du her.

Sekretariatet

Varslingsutvalgets sekretariat ledes av fagdirektør Eli Mette Jarbo i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. De øvrige i sekretariatet er Hanne Margrethe Meldal og Julie Elisabeth Risnes fra Arbeids- og sosialdepartementet og avdelingsdirektør Gry Singsaas i Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon til sekretariatet.